Adatkezelési tájékoztató a https://csok.oc.hu oldalra látogatók és kapcsolatfelvételt kezdeményezők részére

Tájékoztatjuk a https://csok.oc.hu oldalra látogató és kapcsolatfelvételt kezdeményező személyeket (továbbiakban: Érintett) az általunk kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseinkről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR ) alapszik.

1. Adatkezelő(k)

Az Otthon Centrum Hálózat, amely az alábbi cégeket foglalja magába:

  • Az Otthon Centrum Franchising Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. Telefon: +36 1 487-3300, e-mail: ugyfelszolgalat@oc.hu, https://www.oc.hu/ ) az Otthon Centrum cégcsoport tagja
  • Az Otthon Centrum Franchising Kft-vel a márkanév használatára jogosult, franchise jogviszonyban álló Franchise Partner vállalkozások
  • A HC Központ Pénzügyi Közvetítő Kft. (székhely:1023 Budapest, Lajos utca 28-32. Telefon: 36 1 430 3120, https://www.oc.hu/hitel/ochcbemutatkozas) az Otthon Centrum cégcsoport tagja
  • Az Otthon Centrum Solutions Kft. (1023 Budapest, Lajos utca 28-32., Telefon: +36 1 487 3334, +36 70 454 0025, e-mail: info.solutions@oc.hu, honlap: https://www.oc.hu/iroda/otthon-centrum-solutions-kft), az Otthon Centrum cégcsoport tagja.
  • Az OC Finance Biztosításközvetítő Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzék száma: 01-09-730023), az Otthon Centrum Cégcsoport tagja.

Az Otthon Centrum Hálózat tagjai a közöttük létrejött megállapodás alapján közös adatkezelőnek minősülnek, amely azt jelenti, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelés célját és eszközeit közösen határozták meg.

2. Az  adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, időtartama

Az adatkezelés célja

A kezelt adatok

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvételt kezdeményező Érintett azonosítása, kapcsolattartás, konzultációs időpont egyeztetése az Otthon Centrum Hálózat  szolgáltatásainak érintett részére történő ajánlása céljából

- név

-telefonszám

- e-mail cím

- támogatás vagy hitel típusa

- keresett ingatlan paraméterei

- keresett ingatlan helye

-  vételár

 

 

a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja

az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés az Érintett kapcsolatfelvétele napján (a kapcsolatfelvételi űrlap megküldésével) kezdődik. Az adatkezelés az érintett törlési kérelméig, de legfeljebb a kapcsolatfelvételt követő 3 évig tart.

 

Amennyiben az Érdeklődő a Honlapon a kapcsolatfelvétel lehetőségével él, és az űrlapot kitölti és ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Otthon Centrum Hálózat az űrlapon megadott adatait az Otthon Centrum Hálózat. a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

3. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek az egyes Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelővel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Adatfeldolgozóknak minősülnek az Otthon Centrum Hálózat tevékenysége ellátásában az Otthon Centrum Franchising Kft-vel, az Otthon Centrum Solutions Kft-vel, a Franchise Partnerekkel vagy a HC Központ Kft-vel vagy az OC Finance Biztosításközvetítő Kft-vel szerződéses jogviszonyban álló közreműködők, teljesítési segédek (pl.: ingatlan-tanácsadók, irodavezetők, informatikusok, weboldalt fejlesztők, adminisztratív munkatársak, hitelközvetítői alvállalkozók, megbízott értékbecslők).

4. A honlap üzemeltetése, adatbiztonság

A https://csok.oc.hu honlapot az Otthon Centrum Franchising Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., telefonszám: +36 1 487 3300 e-mail: ugyfelszolgalat@oc.hu ) üzemelteti.

Az Otthon Centrum Hálózat a szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. Az Otthon Centrum Hálózat informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

5. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Otthon Centrum Hálózattól a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését.

Az érintett a ugyfelszolgalat@oc.hu  email címre megküldött levélben bármikor megtilthatja személyes adatai további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásuk volt.

Az Otthon Centrum Hálózat a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

6. Jogorvoslat

Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkereshet minket a ugyfelszolgalat@oc.hu email címre küldött levéllel.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.