Ingatlan keresőX

Adatkezelési tájékoztató megbízási szerződést kötő ügyfelek számára

1. Az adatkezelő(k) megnevezése:

Otthon Centrum Hálózat, amely az alábbiakat foglalja magában:

- Otthon Centrum Franchising Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzék száma: 01-

   09-717482, képviseli: Kühne Katalin), az Otthon Centrum cégcsoport tagja

- az Otthon Centrum Franchising Kft-vel franchise jogviszonyban álló Franchise Partner vállalkozások

- HC Központ Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., MNB nyilvántartási száma: EN-I- 707/2010, cégjegyzék száma: 01-09-716975, képviseli: Bánfalvi László), az Otthon Centrum cégcsoport tagja

- Otthon Centrum Solutions Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzék száma: 01-09-728100, képviseli: Vincze Edit), az Otthon Centrum cégcsoport tagja.

- OC Finance Biztosításközvetítő Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzék száma: 01-09-730023), az Otthon Centrum Cégcsoport tagja.

   Az Otthon Centrum Hálózat tagjai a közöttük létrejött megállapodás alapján közös adatkezelőnek minősülnek, amely azt jelenti, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelés célját és eszközeit közösen határozták meg. Az Otthon Centrum Hálózat adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

2. Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, a hozzáférésre jogosultak

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Kik férhetnek az adatokhoz?

A.

az ügyfél számára szerződés alapján ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása

a GDPR. 6. cikk

(1 bekezdés b.) pontja

- a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, e-mail címe, telefonszáma, ingatlan adatai, paraméterei

Az ügyfél személyes adataihoz az Otthon Centrum Franchising Kft-n kívül az Otthon Centrum Hálózat azon Franchise Partnere, illetve a Franchise Partnerrel jogviszonyban álló azon ingatlan- tanácsadója férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél ingatlana a portfoliójában van, illetve amelynek/akinek az adott ingatlant megtekinteni kívánó érdeklődő ügyfele van.

az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén az Otthon Centrum Hálózat jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése.

a GDPR 6. cikk

(1 bekezdés f.) pontja

- az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése

ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, e-mail címe, telefonszáma

Az ügyfél személyes adataihoz az Otthon Centrum Franchising Kft-n kívül az Otthon Centrum Hálózat azon Franchise Partnere, illetve a Franchise Partnerrel jogviszonyban álló azon ingatlan- tanácsadója férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél ingatlana a portfoliójában van.

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt ügyfél-átvilágítás

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt kötelező adatkezelés

az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, azonosító okmányának típusa, száma, külföldi magánszemély esetében a tartózkodási helye

Az ügyfél személyes adataihoz az Otthon Centrum Franchising Kft-n kívül az Otthon Centrum Hálózat azon Franchise Partnere fér hozzá, aki az ügyféllel szerződéses kapcsolatban áll/állt.

számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdésében előírt számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség

ügyfél neve, lakcíme, számla összege, számla egyéb adatai

Az ügyfél személyes adataihoz az Otthon Centrum Hálózat azon Franchise Partnere fér hozzá, aki az ügyfélnek számviteli bizonylatot állított ki.

B.

Az Otthon Centrum Hálózat és az Otthon Centrum cégcsoporthoz tartozó társaságok szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása telefonon, e-mailen vagy elektronikus hírlevél küldésével, különösen

- a HC Központ Kft. által közvetített pénzügyi termékekkel/általa végzett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás

- Az Otthon Centrum Solutions Kft. által végzett értékbecslési szolgáltatásról vagy rajta keresztül történő energetikai tanúsítvány megrendelésével kapcsolatos lehetőségről történő tájékoztatás.

- Az OC Finance Biztosításközvetítő Kft által közvetített befektetési és/vagy biztosítási termékekkel kapcsolatos tájékoztatás.

a GDPR. 6. cikk

(1 bekezdés a.) pontja

- az érintett önkéntes hozzájárulása

az ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, ingatlan adatai

- Otthon Centrum Franchising Kft. és

- a HC Központ Kft. és vele a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozók és

- az Otthon Centrum Solutions Kft. és a vele a tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló alvállalkozók

- az OC Finance Biztosításközvetítő Kft. és vele a  közvetítési tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozók

Az ingatlan értékesítése esetén az ügyfél adatainak a továbbítása az Otthon Centrum Solutions Kft-vel szerződéses jogviszonyban álló energetikai tanúsító társaságnak (Eco Energy Group Hungary Kft.) abból a célból, hogy az ügyféllel az energetikai tanúsító társaság a szolgáltatása nyújtása érdekében kapcsoltba léphessen.

a GDPR. 6. cikk

(1 bekezdés a.) pontja

- az érintett önkéntes hozzájárulása

az ügyfél neve, telefonszáma, ingatlan adatai

- Otthon Centrum Franchising Kft. és

- az Otthon Centrum Solutions Kft. és

- az energetikai tanúsítást végző (Eco Energy Group Hungary Kft., székhely: 2900 Komárom, Igmándi út 6.)

Az az ügyfél adatainak a továbbítása az Otthon Centrum Franchising Kft-vel szerződéses jogviszonyban álló 3D webséta szolgáltatást végző társaságnak (Panomédia Kft.) abból a célból, hogy az ügyféllel a szolgáltatása nyújtása érdekében kapcsoltba léphessen.

a GDPR. 6. cikk

(1 bekezdés a.) pontja

- az érintett önkéntes hozzájárulása

az ügyfél neve, telefonszáma, ingatlan adatai

- Otthon Centrum Franchising Kft. és

- 3D websétát nyújtó (Panomédia Kft., székhely: 6726 Szeged, Pillich Kálmán utca 15. I. em. 1. )

Ügyfél-elégedettségi megkeresések, az ügyfél igények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen és/ vagy telefonon

a GDPR. 6. cikk

(1 bekezdés a.) pontja

- az érintett önkéntes hozzájárulása

- név

- e-mail cím

- telefonszám

- ingatlan paramétei

- ügyfél igényeket minősítő kérdésekre adott válaszok

- ügyfél-elégedettségi kérdőívre adott válaszok

- Otthon Centrum Franchising Kft., valamint az a Franchise Partner és vele szerződéses jogviszonyban álló ingatlan-tanácsadó, aki az ügyféllel közvetlenül kapcsolatban áll

piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése

a GDPR. 6. cikk

(1 bekezdés a.) pontja

- az érintett önkéntes hozzájárulása

ingatlan adatai, ingatlan értékesítésével kapcsolatos adatok (pl: hirdetési ár, eladási ár, stb.)

- Otthon Centrum Franchising Kft. és

- az Otthon Centrum Solutions Kft.

3. Adattovábbítás

Az Otthon Centrum Hálózat az ügyfelek adatait a Pmt-ben meghatározott esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal keretében működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére továbbítja.

Az Otthon Centrum Solutions Kft. az ügyfél nevét, telefonszámát és az ingatlan adatait az ingatlan értékesítése esetén továbbítja az energetikai tanúsítvány energetikai tanúsítványt készítő Eco Energy Group Hungary Kft. részére.

Az Otthon Centrum Franchising Kft. az ügyfél nevét, telefonszámát és az ingatlan adatait a 3D webséta szolgáltatást nyújtó Panomédia Kft. részére.

Az Otthon Centrum Hálózat az ügyfél személyes adatait az Otthon Centrum Hálózat megkerülésével történő ingatlaneladásból eredő polgári jogi igénye érvényesítése esetén továbbíthatja az általa vagy a Franchise Partner által megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, követelés-behajtással foglalkozó cégnek.

Otthon Centrum Hálózat az ügyfél személyes adatait továbbíthatja az ingatlan értékesítése esetén a Vevő részére az ingatlan adásvételi szerződés előkészítése érdekében.

4. Az adatkezelés időtartama

A Pmt. alapján az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

Az ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat alapján kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 év.

Az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 2 évig tart. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.

5. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az Adatkezelővel szerződéses jogviszony keretében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Otthon Centrum Hálózat az adatkezelés során adatfeldogozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében adatfeldolgozók lehetnek az alábbi személyek:

- Az Otthon Centrum Hálózat tevékenysége ellátásában az Otthon Centrum Franchising Kft-vel, az Otthon Centrum Solutions Kft-vel, a Franchise Partnerekkel vagy a HC Központ Kft-vel, vagy az OC Finance Biztosításközvetítő Kft-vel jogviszonyban álló egyéb közreműködők, teljesítési segédek (pl: ingatlan-tanácsadók, irodavezetők, adminisztratív munkatársak, hitelközvetítői alvállalkozók, biztosításközvetítő alvállalkozók,  megbízott értékbecslők, szoftvert biztosító személyek).

6. Az érintettek jogai

Ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az Otthon Centrum Hálózat által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását.

Ügyfeleink az Otthon Centrum Franchising Kft. címére (1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) megküldött levélben vagy az ugyfelszolgalat@oc.hu e-mail címre megküldött levélben bármikor megtilthatják személyes adataik további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásuk volt, továbbá bármikor jogosultak tiltakozni az Otthon Centrum Hálózat jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

7. Az ügyfél kötelezettségei

Az Otthon Centrum Hálózat ügyféllel megbízási szerződésben álló Franchise Partnere a Pmt. előírásai alapján köteles a személyazonosság ellenőrzése érdekében az azt igazoló okirat bemutatását az ügyféltől megkövetelni és az okirat érvényességét ellenőrizni valamint az okiratról másolatot készíteni.

Az Otthon Centrum Hálózat ügyféllel megbízási szerződésben álló Franchise Partnere a Pmt. előírásai alapján köteles továbbá gondoskodni arról, hogy az üzleti kapcsolattal összefüggő adatok naprakészek legyenek. Ezért az ügyfél köteles a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa bemutatásával az adott Franchise Partnert a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül tájékoztatni az általa korábban megadott adatokban történt változásról.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti az Otthon Centrum Hálózatot az ugyfelszolgalat@oc.hu e-mail címre küldött vagy a 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. szám alatti székhelyre küldött levéllel.

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.