Ingatlan keresőX

OTTHON CENTRUM - NYEREMÉNYJÁTÉK

Játssz velünk a tíz darab Praktiker utalvány egyikéért! – online nyereményjáték

JÁTSSZ ÉS NYERJ!

Nálatok laknak-e állatok?

Küldd be házikedvenced lakhelyének fotóját! Legyen az madárház, kutyusól, terrárium, vagy egyéb házikedvenc élőhelye!

A legkreatívabb, legaranyosabb megoldásokat PRAKTIKER vásárlási utalványokkal díjazzuk!

Hogyan lehet tiéd az OTTHON CENTRUM kisállatok lakhatását támogató játék 30.000 Ft-os PRAKTIKER utalványának egyike?

Nem kell tenned mást, mint befotóznod kedvenced lakhelyét kedvenceddel együtt és a fotót megosztanod az OTTHON CENTRUM facebook oldalán, a játékfelhívás poszt alatti kommentben.

Ha tetszik a játék, örülünk, ha beköveted Facebook és Instagram oldalainkat!

A legkreatívabb, legaranyosabb fotót feltöltők közül 10 szerencsést sorsolás útján egyenként 30.000 Ft-os PRAKTIKER UTALVÁNNYAL díjazunk!

A játék időtartama: 2024. 05. 07. – 2024. 05. 21.
A sorsolásra a játék lezárultát követő 5 munkanapon belül kerül sor.

A promóciós játék során a nyeremények véletlenszerű (random) sorsolással kerülnek kisorsolásra - azok között, akik a promóciós felhívásban foglaltaknak megfelelően képet töltenek fel kedvenceikről a promóciós időszakban.

 1. Szervezés és lebonyolítás

  A promóciós játék adatkezelője és szervezője, az Otthon Centrum Franchising Kft (1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzékszám 01-09-717482, adószám 13075417-2-41; továbbiakban: Szervező)
  A promóciós játék lebonyolítója és adatfeldolgozója, a Benedict & Helfer Kft. (3565 Tiszalúc, Hársfa utca 4-8., cégjegyzékszám: 05-09-027632, adószám: 14117192-2-05; továbbiakban Lebonyolító)
  A szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető az Otthon Centrum Facebook oldalán, az alábbi linken keresztül: https://www.oc.hu/nyeremenyjatek
  A Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.
   
 2. Részvételi szabályzat
   
  1. A promóciós játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképességet részben vagy egészben korlátozó gondnokság alatt nem álló, bejelentett magyarországi lakcímmel és adóazonosító jellel rendelkező természetes személyek vehetnek részt.
  2. A promóciós játékban nem vehetnek részt a Lebonyolító alkalmazottai és munkatársai, továbbá a Szervező alkalmazottai és munkatársai, valamint a fentebb meghatározott személyek Ptk. szerinti hozzátartozói.
  3. A promóciós játékból kizárásra kerül az a játékos, akinek megadott személyes adatai nem valósak, személyes adatai nem azonosíthatók be egyértelműen személyi azonosító okmánnyal, a regisztrációs adatok alapján (például vezeték és keresztnév), vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a szabályzatban írt feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és Lebonyolítót felelősség nem terheli.
  4. A Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét a promóciós játékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a promóciós játékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
  5. A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, Lebonyolítóval illetve megbízottjaival annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. Ha a nyertes személy bármely ok miatt nem azonosítható, úgy a Szervező a nyeremény kiadását megtagadja.
  6.  A nyeremény készpénzre vagy más nyereményre nem váltható. A játékban való részvétel joga és a nyeremény átvételének joga át nem ruházható. A nyeremény vissza nem utasítható.
    
 3. A promóciós játék ideje

  A játék időtartama 2024. 05. 07. napján a közzététel időpontjától 2024. 05. 21. napján 23:59 óráig tart.
  A sorsolásra a játék lezárultát követő 5 munkanapon belül kerül sor.
   
 4. A promóciós játék menete

  A játékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a kedvenc háziállatának a lakhelyről a házikedvenccel együtt fotót készítsen és a fotó megosztásra kerüljön az OTTHON CENTRUM facebook oldalán, a játékfelhívás poszt alatt kommentben.
   
 5. Nyeremény
   
  1. 10 (tíz) darab, egyenként 30.000,- Ft (harmincezer forint) értékú Praktiker vásárlási utalvány. A nyeremény készpénzre nem váltható.
   A nyereményt a nyertes számára a Szervező postai úton juttatja el a nyertes által megadott címre.
  2. A nyertesek kiválasztásának módja, időpontja és helyszíne:
   A nyertesek kiválasztása random sorsolással történik a teljes, játék időtartama alatt szabályszerűen pályázók közül, a szabályoknak megfelelően résztvevők között, a promóciós időszak lezárultát követően.
   A nyertesek neveit a sorsolást követően, a játékfelhívás posztja alatt kommentben nyilvánosságra hozzuk. A nyertest közvetlenül facebook üzenetben is értesítjük. Amennyiben a nyertes a személyes értesítésre a részére küldött közvetlen értesítést követő 10 napon belül visszajelzést nem küld, úgy a játékból kizárásra kerül és a nyereményre nem jogosult igényt tartani. A Szervező valamennyi felelősségét kizárja a téves, hibás, vagy hiányos adatok miatt keletkező követelésekkel szemben.
   A Szervező nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a nyertes saját email vagy bármilyen egyéb beállításai miatt nem kapja meg az értesítést (spam, vagy tűzfal értesítés). A promóciós játékkal kapcsolatos igényérvényesítésre a polgári jog szabályai szerint van mód.
  3. A nyeremény készpénzre nem váltható. A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.
    
 6. Adatkezelés
   
  1. Az Adatkezelő az Otthon Centrum Franchising Kft (1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzékszám 01-09-717482, adószám 13075417-2-41).
  2. A kezelt adatok köre:
   A nyereményjátékban részt vevők neve, e-mail címe és a nyertes esetében a nyereményjáték adózáshoz szükséges személyes adatai: anyja neve, adószáma. A nyereményjátékban történő részvétel kifejezett jelzésével és az adatok beküldésével a játékban résztvevő személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. Az Adatkezelő a nyereményjátékban résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli.
  3. Az adatkezelés célja:
   Az adatkezelés célja a játékban résztvevő személyek nyereményjátékban való részvételének lehetővé tétele, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertesek személyének nyilvánosságra hozása, valamint a nyereményjáték pénzügyi elszámolása. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja és nem tárolja.
  4. Az adatkezelés jogalapja:
   Az adatkezelés s jogalapja az érintett játékban résztvevők előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik kezeléséhez a játékon való részvétellel. A nyereményjáték felületén az érintett az abban való részvétellel a hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatainak a kezeléséhez, mellyel egyben elismeri azt, hogy a nyereményjátékra és az adatok kezelésére vonatkozó szabályzatot megismerte.
  5. Az adatkezelés időtartama
   Az Adatkezelő a résztvevő által megadott személyes adatokat a játék lezárultát követő 30 napig őrzi. Ezen időpontig is csupán addig kezelhetőek az Adatkezelő részéről, amíg a résztvevő kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. Az adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kerül sor.
   A nyertesek adatait az adatkezelő a pénzügyi elszámoláshoz szükséges időtartamig kezeli.
  6. A játékos kötelezettsége
   A játékos köteles valós adatok megadására, a játékos által megadott adatok valótlansága esetén ennek következményeit a játékos, mint adatszolgáltató viseli. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
   A Szervező a nyereményjáték lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. Az adott nyertes részére elküldött értesítést követő 30-ik napig át nem vett nyereményekre pótsorsolást szervez, és a nyereményeket a pótsorsolás útján kisorsolt nyertesek számára juttatja el.
    
 7. Adatfeldolgozó

  A nyereményjátékban a Játék Lebonyolítója adatfeldolgozóként vesz részt. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag a kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.
   
 8. Jogorvoslat

  A játékos bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti az Otthon Centrum Farnchising Kft-t az ugyfelszolgalat@oc.hu email címre küldött levéllel.
  Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
  Honlap: www.naih.hu
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu