Ingatlan keresőX

Adatkezelési tájékoztató Ingatlant megtekintő ügyfelek számára

1. Az adatkezelő(k) megnevezése:

Otthon Centrum Hálózat, amely az alábbiakat foglalja magában:

- Otthon Centrum Franchising Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzék  száma: 01-09-717482, képviseli: Kühne Katalin), az Otthon Centrum cégcsoport tagja

- az Otthon Centrum Franchising Kft-vel franchise jogviszonyban álló Franchise Partner vállalkozások

- HC Központ Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., MNB nyilvántartási száma: EN-I-707/2010, cégjegyzék száma: 01-09-716975, képviseli: Bánfalvi László), az Otthon Centrum cégcsoport tagja

- Otthon Centrum Solutions Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32, cégjegyzék száma: 01-09-728100, képviseli: Vincze Edit), az Otthon Centrum cégcsoport tagja.

- OC Finance Biztosításközvetítő Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzék száma: 01-09-730023), az Otthon Centrum Cégcsoport tagja.

Az Otthon Centrum Hálózat tagjai a közöttük létrejött megállapodás alapján közös adatkezelőnek  minősülnek, amely azt jelenti, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelés célját és eszközeit közösen határozták meg. Az Otthon Centrum Hálózat adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

2. Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, a hozzáférésre jogosultak

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Kik férhetnek az adatokhoz?

A.

az ügyfél számára ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása

a GDPR. 6. cikk

(1 bekezdés a.) pontja

- az ügyfél önkéntes hozzájárulása

az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, telefonszáma, e-mail címe, a megtekintett/megtekintendő ingatlan(ok) regisztrációs száma, címe, ingatlan-tanácsadóval történő ingatlan megtekintése esetén a megtekintés időpontja

Az Ügyfél személyes adataihoz

- az Otthon Centrum Franchising Kft. és

- az Otthon Centrum Hálózat azon Franchise Partnere, illetve a Franchise Partnerrel jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadó vagy egyéb közreműködő, akinek van az ügyfél keresésének megfelelő ingatlan a portfoliójában, vagy hirdet ilyen ingatlant, illetve akinek az ügyfél által megtekintett konkrét ingatlan a portfoliójában van, vagy hirdeti azt.

az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén az Otthon Centrum Hálózat jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése.

a GDPR 6. cikk

(1 bekezdés f.) pontja

- az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése

az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, telefonszáma,

e-mail címe,

a megtekintett/megtekintendő ingatlan(ok) regisztrációs száma, címe, ingatlan-tanácsadóval történő ingatlan megtekintése esetén a megtekintés időpontja

Az ügyfél személyes adataihoz az Otthon Centrum Franchising Kft-n kívül az Otthon Centrum Hálózat azon Franchise Partnere, illetve a Franchise Partnerrel jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadója férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél által megtekintett ingatlan a portfoliójában van vagy amely/aki az ingatlant bemutatta az ügyfélnek.

B.

Az Otthon Centrum Hálózat és az Otthon Centrum cégcsoporthoz tartozó társaságok szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása telefonon, e-mailen vagy elektronikus hírlevél küldésével, különösen

- a HC Központ Kft. által közvetített pénzügyi termékekkel/általa végzett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás

- Az Otthon Centrum Solutions Kft. által végzett értékbecslési szolgáltatásról vagy rajta keresztül történő energetikai tanúsítvány megrendelésével kapcsolatos lehetőségről történő tájékoztatás.

- Az OC Finance Biztosításközvetítő Kft által közvetített befektetési és/vagy biztosítási termékekkel kapcsolatos tájékoztatás.

a GDPR. 6. cikk

(1 bekezdés a.) pontja

- az érintett hozzájárulása

az ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, ingatlan keresés adatai

- Otthon Centrum Franchising Kft. és

- a HC Központ Kft., és vele a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozók és

- az Otthon Centrum Solutions Kft. és a vele a tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló alvállalkozók

- az OC Finance Biztosításközvetítő Kft. és vele a  közvetítési tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozók

Ügyfél-elégedettségi megkeresések, az ügyfél igények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen és/ vagy telefonon

a GDPR. 6. cikk

(1 bekezdés a.) pontja

- az érintett hozzájárulása

- név

- e-mail cím

- telefonszám

- ingatlan paraméterei

- ügyfél igényeket minősítő kérdésekre adott válaszok

- ügyfél-elégedettségi kérdőívre adott válaszok

- Otthon Centrum Franchising Kft., valamint

- az a Franchise Partner és vele szerződéses jogviszonyban álló ingatlan-tanácsadó, aki az ügyféllel közvetlenül kapcsolatban áll

piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése

a GDPR. 6. cikk

(1 bekezdés a.) pontja

- az érintett hozzájárulása

ingatlan adatai, ingatlan értékesítésével kapcsolatos adatok (pl.: hirdetési ár, eladási ár, stb.)

- Otthon Centrum Franchising Kft. és

- az Otthon Centrum Solutions Kft.

3. Adattovábbítás

Az Otthon Centrum Hálózat az ügyfél személyes adatait kizárólag az Otthon Centrum Hálózat megkerülésével történő ingatlaneladásból eredő polgári jogi igénye érvényesítése esetén továbbítja, mégpedig kizárólag az általa vagy a Franchise Partner által megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, követelés-behajtással foglalkozó cégnek.

Otthon Centrum Hálózat az ügyfél személyes adatait az ingatlan eladójának kifejezett kérése esetén valamint vételi ajánlat tétel vagy adásvétel esetén továbbíthatja az ingatlan Eladója részére.

4. Az adatkezelés időtartama

Az Otthon Centrum Hálózat jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése érdekében történő adatkezelés időtartama az utolsó ingatlan megtekintésének napjától számított három év. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait törli.

Az Otthon Centrum Franchising Kft. törli az ügyfél adatait, amennyiben az ügyfél kijelenti, hogy a szolgáltatást nem kívánja a továbbiakban igénybe venni, és valamennyi általa megtekintett ingatlant más ügyfél megvásárolta.

Az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés (lásd 2.B pontban rögzített sorok szerinti célok) esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó ingatlan megtekintésének napjától számított 2 évig tart. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.

5. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az Adatkezelővel szerződéses jogviszony keretében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Otthon Centrum Hálózat az adatkezelés során adatfeldogozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében adatfeldolgozók lehetnek az alábbi személyek:

- Az Otthon Centrum Hálózat tevékenysége ellátásában az Otthon Centrum Franchising Kft-vel, az Otthon Centrum Solutions Kft-vel, a Franchise Partnerekkel vagy a HC Központ Kft-vel vagy az OC Finance Biztosításközvetítő Kft-vel jogviszonyban álló egyéb közreműködők, teljesítési segédek (pl: ingatlan-tanácsadók, irodavezetők, adminisztratív munkatársak, hitelközvetítői alvállalkozók, biztosításközvetítő alvállalkozók, megbízott értékbecslők, szoftvert biztosító személyek).

6. Az érintettek jogai

Ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az Otthon Centrum Hálózat által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását.

Ügyfeleink az Otthon Centrum Franchising Kft. címére (1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) megküldött levélben vagy az ugyfelszolgalat@oc.hu e-mail címre megküldött levélben bármikor megtilthatják személyes adataik további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásuk volt, továbbá bármikor jogosultak tiltakozni az Otthon Centrum Hálózat jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok, megkeresések küldését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

7. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti az Otthon Centrum Hálózatot az ugyfelszolgalat@oc.hu e-mail címre küldött vagy a 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. szám alatti székhelyre küldött levéllel.

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.